[Back to list of albums]
Jyoti Batheja, Mahesh and Yashodhan Kusurkar.
 
Vikram, Sandeep, Ganapathy
Round-1 participants - Atul, Pankaj, Mansha, Jyoti, Mahesh, Yashodhan, Vikram, Sandeep, Ganapathy
Avni, Rahul, Tanveer, Dhananjay
Tanveer Kazi, Dhananjay Makwana, Sachin Lodha, Aniruddha Bohra
Round-2, Antakshari. Ashish, Harsha?, Avni, Rahul,..
..., Diwakar Kedalaya, Krishna, Seema Sharma
Round - 3, Antakshari. Vidya, Aparna, Priya, Reddy, Nupur, ??, Diwakar, Krishna, Seema, Sai, Suresh, Rajat
Vidhya, Aparna, Priya, Reddy, Nupur
Sai, Suresh, Rajat
Priya, Reddy, Nupur, ??, Diwakar
The crowd in general. Corner to corner.
The crowd in general. East side.
The crowd in general. West side.
The crowd in general. Middle of nowhere.
placeholder text. Somebody suggest something witty to put in here.
placeholder text. Read above. Or just think about the caption that's not there.
Rajeev Muralidhar, Diwakar Kedalaya.
Krishna, Purvi Vora.
Khuzem, ??, Krishna, ??, Reddy, ??
    
    
Sumathi, Prem
Kinjal, Sachin, Budha
    
    
Jithesh
  [Back to list of albums]
 © copyright Kundan Sen
ksen@caip.rutgers.edu